…ערד מאמע / Mother Earth…

!מאמעס פון מעמא אונדזער,ערד מאמע

בערזעלדער ליבע דער מיט ברוסט ןייד פון

כאמעס און צדיקים,קינדער נערסטו

— ,קעלבער הייליקע און רוצחים נערסטו

     …פיס מיט דיך טרעט  וואס ,עדעי הבריא

.זיס אלעמען פאר איז מילק דיין און


Mame erd, undzer mame fun mames!
Fun dayn brust mit libe derzelber
Nerstu kinder, tzdikim un chames,
Nerstu roitzchim un haylike kelber,–
Iede briah, vos tret dich mit fis…
Un dayn milch iz far alemen zis.


 

Mother Earth, our mother of mothers!
From your breast with the same love
You nourish children, the righteous, and brutes,
You nourish murderers and the holy calf, —
Each creation that walks upon you with feet…
And your milk is, for all men, sweet.

 

Written by Mani Leib, 1917, English & Yiddish by Joseph Heller

Photo Credit: Eliza Jaeger

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s